[./c_video_interview_monaco_info.html]
[./c_video_interview_monaco_info.html]
[./c_video_interview_monaco_info.html]
[./c_galerie_bronze.html]
[./c_galerie_marbre.html]
[./c_peinture_nature_morte.html]
[./c_peinture_nu.html]
[./c_peintures_voyages.html]
[./c_symposium_sculpture_changchun_chine.html]
[./shanghai_2010_ch.html]
[./c_buste_leo_ferre.html]
[./c_timbre_leo_ferre.html]
[./c_presse.html]
[./c_liens.html]
[./c_l27artiste.html]
[./blaise_devissi_french_sculptor_painter.html]
[./c_blaise_devissi_sculpteur.html]
[./blaise_devissi_sculpteur.html]
[./r_blaise_devissi_sculpteur.html]
[http://www.blaise-devissi.com]
[Web Creator] [LMSOFT]
20031123日,Léo Ferré 的家人和各界人士出席了Léo Ferré 胸像 的落成典礼
  
Léo Ferré
Buste en Bronze Léo Ferré
Interview TV Monaco Info
Interview Télé Monaco Info
请点击电视采访雕塑家的图象
 
熔铜的准备工作
熔铜的准备工作

200311月,摩纳哥

Léo Ferré 1916 年生于莫斯科,卒于1993年。在他去世十年之即,我们紀念这位诗人,歌唱家,音乐家。

不久摩纳哥将把Clichy广场命名为Léo Ferré 广场,作为雕塑家,我想用我的方式来紀念这位伟大的艺术家。我想把我雕塑出来的Léo Ferré 的铜胸像放在广场上。我很高兴的看到这一想法得到了市政府他的家人及各界人士的欢迎。
布莱茲.德维西
  
Share